We are here for you!

Generelle vilkår og betingelser

Generelle forretningsvilkår

1. Virkeområde

(1) Disse vilkårene gjelder for næringsdrivende, offentligrettslige juridiske personer eller offentligrettslige spesialfond (heretter kalt kunden).

(2) Våre leveranser, tjenester og tilbud skjer utelukkende på grunnlag av disse salgs- og leveringsbetingelsene. Disse gjelder også for alle fremtidige forretningstransaksjoner med kunden, i den grad det dreier seg om juridiske transaksjoner av samme eller beslektet art.

(3) Vi motsetter oss herved kundens forretnings- eller innkjøpsbetingelser; de gjelder bare dersom vi uttrykkelig og skriftlig har bekreftet at de er tatt med.

(2) Tilbud og avtaleinngåelse

(1) Våre tilbud er uten forbehold og uforpliktende med mindre vi uttrykkelig har betegnet dem som bindende.

(2) Vi kan akseptere en bestilling fra kunden, som er å betrakte som et tilbud om avtaleinngåelse, innen to uker ved å sende en skriftlig bekreftelse eller ved å utføre den avtalte tjenesten innen samme frist.

(3) Tegninger, illustrasjoner, mål, vekter eller andre ytelsesdata er kun bindende dersom de er uttrykkelig bekreftet skriftlig.

(3) Levering

(1) Vår leveringsforpliktelse gjelder under forutsetning av korrekt og rettidig selvlevering, med mindre vi er ansvarlige for feilaktig eller forsinket selvlevering.

(2) Vi har bare rett til å foreta delleveranser og utføre deltjenester dersom dette er av interesse for kunden i henhold til avtalens formål og kunden ikke påføres vesentlige merkostnader som følge av dette.

(3) Opplysninger om leveringstider er omtrentlige, med mindre annet er avtalt med kunden. Leveringstiden begynner først å løpe etter at alle detaljer i utførelsen er fullstendig avklart, og forutsetter at kunden oppfyller sine forpliktelser i tide og på riktig måte.

(4) Dersom kunden er i mislighold med avrop, overtakelse eller avhenting av varene, har vi rett til å kreve erstatning for den skaden vi påføres; risikoen for utilsiktet forringelse og utilsiktet tap går over på kunden ved mislighold av overtakelsen.

(5) Ved forsinkelse av leveringen til en fastsatt leveringsdato som ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra vår side, er vi ansvarlige for hver fullførte forsinkelsesuke innenfor rammen av en engangserstatning for forsinkelse på 3 % av leveringsverdien, men ikke mer enn 15 % av leveringsverdien.

(6) Ytterligere lovbestemte krav og rettigheter som kunden har på grunn av leveringsforsinkelse, berøres ikke.

(4) Priser og betaling

(1) Med mindre annet er avtalt, gjelder våre priser ab lager pluss frakt og gjeldende merverdiavgift.

(2) Vi beregner den emballasje som er vanlig for transport/forsendelse til kostpris, med mindre annet er avtalt med kunden.

(3) Våre fakturaer forfaller til betaling umiddelbart og uten fradrag.

(4) Kunden kan bare motregne med våre krav med ubestridte, av oss anerkjente og rettskraftig konstaterte krav eller krav som er gjensidig motstridende med vårt krav. Kunden har bare rett til å utøve tilbakeholdsrett i den grad hans motkrav er basert på det samme kontraktsforholdet.

(5) Hvis kunden misligholder en betaling, gjelder lovens bestemmelser.

(6) Dersom det skjer en vesentlig forverring av kundens økonomiske situasjon etter kontraktsinngåelsen, eller dersom dette forholdet blir kjent etter kontraktsinngåelsen, har vi rett til å kreve forskuddsbetaling og holde tilbake leveranser inntil du har betalt i sin helhet.

5 Risikoovergang ved forsendelse

(1) Hvis varene sendes til kunden på kundens anmodning, går risikoen for utilsiktet tap eller utilsiktet forringelse av varene over på kunden når varene sendes til kunden, senest når de forlater fabrikken/lageret. Dette gjelder uavhengig av hvem som bærer fraktkostnadene.

(2) Dersom forsendelsen utsettes på kundens anmodning, går risikoen over på kunden ved melding om at varen er klar til levering.

(6) Eiendomsforbehold

(1) De leverte varene forblir vår eiendom (varer med eiendomsforbehold) inntil alle krav som oppstår og påløper på grunnlag av forretningsforholdet er endelig betalt. Ved flere fordringer eller mellomværende gjelder eiendomsforbeholdet som sikkerhet for saldokravet, selv om enkelte vareleveranser allerede er betalt.

(2) Ved mislighold fra kundens side, f.eks. ved betalingsmislighold, har vi rett til å ta tilbake varen med eiendomsforbehold etter å ha satt en rimelig frist på forhånd. Hvis vi tar tilbake varen med eiendomsforbehold, innebærer dette at vi hever avtalen. Vi har rett til å realisere de reserverte varene etter at vi har tatt dem tilbake. Etter fradrag av et rimelig beløp for realiseringskostnadene, skal inntektene fra realiseringen avregnes mot de beløpene kunden skylder oss.

(3) Ved tredjemanns tilgang til varene som er gjenstand for eiendomsforbehold, særlig ved beslag, skal kunden påpeke vår eiendomsrett og underrette oss umiddelbart, slik at vi kan håndheve vår eiendomsrett.

(4) Kunden har rett til å bearbeide og selge forbeholdsvarene som ledd i sin ordinære virksomhet så lenge han ikke er i mislighold. Pantsettelse eller overdragelse til sikkerhet er ikke tillatt. Kunden overdrar herved til oss som sikkerhet alle krav som oppstår som følge av videresalg eller av andre rettslige grunner (forsikring, erstatningsansvar) med hensyn til varene under eiendomsforbehold. Vi gir kunden tilbakekallelig fullmakt til å inndrive de kravene som er overdratt til oss for egen regning. Innkrevingsfullmakten bortfaller hvis kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser, kommer i betalingsvansker, det iverksettes tvangsfullbyrdelsestiltak mot ham eller det innledes rettslig insolvensbehandling av hans eiendeler, eller innledningen av en slik behandling avvises på grunn av manglende eiendeler.

(5) Bearbeiding eller omforming av varene skal alltid utføres for oss som leverandør, men uten forpliktelser for oss. Hvis leveringsgjenstandene bearbeides med andre gjenstander som ikke tilhører oss, får vi medeierskap til den nye gjenstanden i forholdet mellom verdien av leveringsgjenstandene og de andre bearbeidede gjenstandene på bearbeidelsestidspunktet. Hvis leveringsgjenstandene kombineres eller uatskillelig blandes med andre gjenstander eller materialer som ikke tilhører oss, får vi medeiendomsrett til den nye gjenstanden i forholdet mellom verdien av leveringsgjenstandene og de andre kombinerte eller blandede gjenstandene eller materialene. Dersom kundens gjenstand er å anse som hovedgjenstand ved sammenstilling eller sammenblanding, anses det som avtalt at kunden overdrar sameie i den nye gjenstanden forholdsmessig til oss. Kunden skal oppbevare det nye sameieforholdet for oss.

(6) Vi er forpliktet til å frigi de sikkerheter som vi har krav på, i den utstrekning realisasjonsverdien av våre sikkerheter overstiger de krav som skal sikres med mer enn 10 %; i denne forbindelse er vi ansvarlige for utvelgelsen av de sikkerheter som skal frigis.

7 Garanti

(1) Ved mislighold av en kontraktsforpliktelse har kunden lovbestemte rettigheter overfor oss i henhold til følgende bestemmelser.

(2) Kunden har bare rett til garantikrav dersom han har oppfylt sine undersøkelses- og reklamasjonsplikter i henhold til § 377 i den tyske handelsloven (HGB).

(3) Ved berettiget og rettidig reklamasjon har kunden rett til etterlevering i garantiperioden, og vi har rett til å velge type etterlevering - utbedring av mangelen eller levering av en mangelfri vare. Hvis etterleveringen mislykkes eller hvis ytterligere forsøk på etterlevering er urimelig for kunden, har kunden rett til prisavslag eller til å heve kontrakten.

(4) Dersom en kunde eller en forbruker fremmer krav mot kunden på grunn av en mangel ved den leverte varen som allerede forelå på tidspunktet for risikoens overgang, eller som er reklamert av en forbruker som sluttbruker, berøres ikke kundens lovbestemte regressrettigheter mot oss i henhold til §§ 478 og 479 i den tyske sivilloven.

(5) Kunden kan bare gjøre krav på erstatning i henhold til vilkårene i punkt 8 på grunn av en mangel dersom etterfølgende ytelse har mislyktes eller vi nekter å utføre etterfølgende ytelse. Kundens rett til å gjøre gjeldende ytterligere erstatningskrav i henhold til vilkårene i punkt 8 berøres ikke.

(6) Krav mot oss på grunn av mangler tilkommer kun kunden og kan ikke overdras.

(7) Foreldelsesfristen for mangelskrav er ett år fra risikoens overgang. Dette gjelder ikke i den utstrekning loven foreskriver lengre frister i henhold til §§ 438 første ledd nr. 2 (bygninger og gjenstander til bygninger), 478, 479 (leverandørregress) og 634 a første ledd nr. 2 BGB (byggefeil) samt ved skade på liv, legeme eller helse, ved forsettlig eller grovt uaktsomt pliktbrudd fra vår side og ved svikaktig fortielse av en mangel.

8 Ansvar

Vi er kun ansvarlige for skader som oppstår dersom disse skyldes brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse eller forsettlig eller grovt uaktsom opptreden fra vår side, fra våre juridiske representanter eller stedfortredere. Hvis en vesentlig kontraktsforpliktelse brytes på grunn av lettere uaktsomhet, er vårt ansvar begrenset til den påregnelige skaden som er typisk for kontrakten. En vesentlig kontraktsforpliktelse er gitt når det gjelder forpliktelser hvis oppfyllelse i første omgang gjør det mulig å oppfylle kontrakten, eller som kunden har stolt på og hadde rett til å stole på.

Ethvert ytterligere erstatningsansvar er utelukket. Ansvar for klanderverdig skade på liv, kropp eller helse i henhold til lovbestemmelsene forblir upåvirket. Dette gjelder også lovpålagt ansvar i henhold til produktansvarsloven.

9 Oppfyllelsessted/jurisdiksjon/gjeldende rett

(1) Oppfyllelsessted for alle leveringsforpliktelser fra vår side og for begge parters øvrige kontraktsforpliktelser er Nürnberg.

(2) Denne kontrakten og disse vilkårene samt hele rettsforholdet mellom kunden og oss er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av alle henvisninger til andre rettssystemer og internasjonale avtaler. Anvendelsen av FN-konvensjonen om internasjonale kjøpsavtaler er utelukket.

(3) Verneting for alle tvister i forbindelse med dette kontraktsforholdet er Nürnberg. Vi har imidlertid også rett til å saksøke kunden ved dennes forretningssted.

Zuletzt angesehen
Großes Produktportfolio

Geprüfte Qualität

Kurze Lieferzeit

Kompetente Beratung

Faire Preise