We are here for you!

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

1. zakres zastosowania

(1) Niniejsze warunki mają zastosowanie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawa publicznego (dalej: Klient).

(2) Nasze dostawy, usługi i oferty są realizowane wyłącznie na podstawie niniejszych warunków sprzedaży i dostawy. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji handlowych z klientem, o ile są to transakcje prawne o tym samym lub powiązanym charakterze.

(3) Niniejszym odrzuca się warunki handlowe lub warunki zakupu klienta; mają one zastosowanie tylko wtedy, gdy ich włączenie zostanie przez nas wyraźnie potwierdzone na piśmie.

(2) Oferta i zawarcie umowy

(1) Nasze oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że wyraźnie określiliśmy je jako wiążące.

(2) Możemy przyjąć zamówienie od klienta, które należy zakwalifikować jako ofertę zawarcia umowy, w ciągu dwóch tygodni, wysyłając pisemne potwierdzenie lub wykonując usługę umowną w tym samym terminie.

(3) Rysunki, ilustracje, wymiary, wagi lub inne dane dotyczące wydajności są wiążące tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie potwierdzone na piśmie.

(3) Dostawa

(1) Nasze zobowiązania dostawy podlegają prawidłowej i terminowej dostawie własnej, chyba że ponosimy odpowiedzialność za nieprawidłową lub opóźnioną dostawę własną.

(2) Jesteśmy uprawnieni do dokonywania częściowych dostaw i świadczenia częściowych usług tylko wtedy, gdy są one interesujące dla klienta zgodnie z celem umowy, a klient nie ponosi w związku z tym żadnych znaczących dodatkowych kosztów.

(3) Informacje o terminach dostaw są przybliżone, chyba że uzgodniono inaczej z klientem. Terminy dostaw rozpoczynają się dopiero po całkowitym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów realizacji i zakładają terminowe i prawidłowe wypełnienie zobowiązań klienta.

(4) Jeśli klient zwleka z odbiorem, przyjęciem lub odbiorem towaru, jesteśmy uprawnieni do żądania odszkodowania za poniesione przez nas szkody; ryzyko przypadkowego pogorszenia i przypadkowej utraty przechodzi na klienta w momencie wystąpienia zwłoki w odbiorze.

(5) W przypadku opóźnienia dostawy w ustalonym terminie dostawy, które nie zostało spowodowane przez nas umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, ponosimy odpowiedzialność za każdy zakończony tydzień opóźnienia w ramach zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie w wysokości 3% wartości dostawy, ale nie więcej niż 15% wartości dostawy.

(6) Dalsze roszczenia prawne i prawa klienta wynikające z opóźnienia w dostawie pozostają nienaruszone.

(4) Ceny i płatności

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, nasze ceny są cenami loco magazyn plus fracht i obowiązujący podatek obrotowy.

(2) Jeśli nie uzgodniono inaczej z klientem, pobieramy opłatę za opakowanie zwyczajowo stosowane w transporcie/wysyłce po kosztach.

(3) Nasze faktury są płatne natychmiast i bez potrąceń.

(4) Klient może dokonywać potrąceń z naszymi roszczeniami wyłącznie bezspornych, uznanych przez nas i prawomocnie stwierdzonych roszczeń lub roszczeń, które są wzajemne w stosunku do naszych roszczeń. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

(5) Jeśli klient nie wywiązuje się z płatności, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

(6) W przypadku znacznego pogorszenia się sytuacji finansowej klienta po zawarciu umowy lub gdy okoliczność ta zostanie ujawniona po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do żądania zaliczki i wstrzymania dostaw do czasu dokonania pełnej zapłaty.

5 Przejście ryzyka w przypadku wysyłki

(1) Jeśli towary są wysyłane do klienta na jego żądanie, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości towarów przechodzi na klienta w momencie wysyłki do klienta, najpóźniej w momencie opuszczenia fabryki/magazynu. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

(2) Jeśli wysyłka jest opóźniona na żądanie klienta, ryzyko przechodzi na klienta w momencie powiadomienia o gotowości do dostawy.

(6) Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczony towar pozostaje naszą własnością (towar zastrzeżony) do momentu ostatecznego uregulowania wszystkich roszczeń powstałych i narosłych na podstawie stosunków handlowych. W przypadku kilku roszczeń lub rachunku bieżącego zastrzeżenie własności ma zastosowanie jako zabezpieczenie roszczenia salda, nawet jeśli poszczególne dostawy towarów zostały już opłacone.

(2) W przypadku zachowania klienta naruszającego umowę, np. zwłoki w płatności, mamy prawo do odebrania towaru z zastrzeżeniem własności po wcześniejszym ustaleniu rozsądnego terminu. Odebranie przez nas towaru zastrzeżonego stanowi odstąpienie od umowy. Jesteśmy uprawnieni do realizacji zastrzeżonych towarów po ich odebraniu. Po potrąceniu rozsądnej kwoty za koszty realizacji, wpływy z realizacji zostaną potrącone z kwotami należnymi nam od klienta.

(3) W przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, w szczególności w przypadku zajęcia, klient jest zobowiązany do wskazania naszej własności i niezwłocznego powiadomienia nas o tym, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności.

(4) Klient jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży zastrzeżonych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zalega z płatnościami. Zastawy lub przewłaszczenia na zabezpieczenie są niedozwolone. Klient niniejszym przenosi na nas w drodze zabezpieczenia wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub z innych przyczyn prawnych (ubezpieczenie, czyn niedozwolony) w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności. Upoważniamy klienta do odbioru scedowanych na nas roszczeń we własnym imieniu. Upoważnienie do windykacji wygasa, jeśli klient nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, popadnie w trudności płatnicze, zostaną wobec niego podjęte przymusowe środki egzekucyjne lub zostanie wszczęte sądowe postępowanie upadłościowe w stosunku do jego majątku lub wszczęcie takiego postępowania zostanie odrzucone z powodu braku majątku.

(5) Przetwarzanie lub przekształcanie towarów odbywa się zawsze dla nas jako dostawcy, ale bez żadnych zobowiązań dla nas. Jeśli przedmioty dostawy są przetwarzane z innymi przedmiotami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotów dostawy do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. Jeśli przedmioty dostawy są połączone lub nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami lub materiałami nienależącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości przedmiotów dostawy do innych połączonych lub zmieszanych przedmiotów lub materiałów. Jeśli w przypadku połączenia lub zmieszania przedmiot klienta ma być traktowany jako przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione, że klient przenosi na nas współwłasność nowego przedmiotu na zasadzie proporcjonalności. Klient będzie przechowywał dla nas tak utworzoną współwłasność w bezpiecznym miejscu.

(6) Jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń, o ile możliwa do zrealizowania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane roszczenia o więcej niż 10%; w związku z tym jesteśmy odpowiedzialni za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione.

7 Gwarancja

(1) W przypadku naruszenia zobowiązania umownego klientowi przysługują wobec nas ustawowe prawa zgodnie z poniższymi postanowieniami.

(2) Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują klientowi tylko wtedy, gdy dopełnił on obowiązku sprawdzenia towaru i zgłoszenia wad zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

(3) W przypadku uzasadnionego i terminowego zgłoszenia wady klient ma prawo do późniejszego wykonania w okresie gwarancyjnym; mamy prawo wyboru rodzaju późniejszego wykonania - usunięcie wady lub dostawa rzeczy wolnej od wad. Jeśli dalsze wykonanie nie powiedzie się lub jeśli dalsze próby wykonania są nieuzasadnione dla klienta, klient ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

(4) W przypadku wystąpienia z roszczeniem przeciwko klientowi przez jego klienta lub konsumenta z tytułu wady dostarczonego towaru, która istniała już w momencie przejścia ryzyka lub która została zgłoszona przez konsumenta jako użytkownika końcowego, ustawowe prawa regresowe klienta wobec nas zgodnie z §§ 478 i 479 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostają nienaruszone.

(5) Klient może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na warunkach określonych w punkcie 8 z powodu wady tylko wtedy, gdy dalsze świadczenie nie powiodło się lub odmówiliśmy dalszego świadczenia. Prawo klienta do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych na warunkach określonych w punkcie 8 pozostaje nienaruszone.

(6) Roszczenia wobec nas z tytułu wad przysługują wyłącznie klientowi i nie podlegają cesji.

(7) Okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka. Nie ma to zastosowania, o ile dłuższe okresy są przewidziane przez prawo zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (budynki i przedmioty budowlane), 478, 479 (regres dostawcy) i 634 a ust. 1 nr 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny) (wady budowlane), a także w przypadkach zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia przez nas obowiązków oraz w przypadku nieuczciwego zatajenia wady.

8 Odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie poniesione szkody wyłącznie w zakresie, w jakim wynikają one z naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub umyślnego lub rażąco niedbałego działania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców. Jeśli istotne zobowiązanie umowne zostanie naruszone z powodu lekkiego zaniedbania, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do przewidywalnej szkody typowej dla umowy. Istotne zobowiązanie umowne ma miejsce w przypadku zobowiązań, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia prawidłowe wykonanie umowy lub na których przestrzeganiu klient polegał i miał prawo polegać.

Wszelka dalsza odpowiedzialność odszkodowawcza jest wykluczona. Odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia zgodnie z przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszona. Dotyczy to również obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

9 Miejsce wykonania/jurysdykcja/prawo właściwe

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań dostawy z naszej strony oraz innych zobowiązań umownych obu stron jest Norymberga.

(2) Niniejsza umowa i niniejsze warunki oraz cały stosunek prawny między klientem a nami podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem wszelkich odniesień do innych systemów prawnych i traktatów międzynarodowych. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.

(3) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego jest Norymberga. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania klienta w jego miejscu prowadzenia działalności.

Wyświetlony
Großes Produktportfolio

Geprüfte Qualität

Kurze Lieferzeit

Kompetente Beratung

Faire Preise