We are here for you!

Retningslinjer for personvern

1. Personvern i korte trekk
Generell informasjon

Følgende informasjon gir en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Personopplysninger er alle opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Du finner mer detaljert informasjon om personvern i vår personvernerklæring under denne teksten.
Datainnsamling på dette nettstedet
Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Du finner kontaktinformasjonen til nettstedets operatør i avsnittet "Informasjon om behandlingsansvarlig" i denne personvernerklæringen.
Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

På den ene siden samles opplysningene dine inn ved at du gir dem til oss. Dette kan for eksempel være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger samles inn automatisk eller med ditt samtykke av IT-systemene våre når du besøker nettstedet. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse opplysningene samles inn automatisk så snart du går inn på dette nettstedet.
Hva bruker vi opplysningene dine til?

Noen av opplysningene samles inn for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukeratferden din.
Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysningene dine?

Du har når som helst rett til å få gratis informasjon om opprinnelsen til, mottakeren av og formålet med de lagrede personopplysningene dine. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av disse opplysningene. Hvis du har gitt ditt samtykke til databehandling, kan du når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden. Du har også rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du kan når som helst kontakte oss angående dette og andre spørsmål om personvern.
2 Hosting og innholdsleveringsnettverk (CDN)
Ekstern hosting

Dette nettstedet hostes av en ekstern tjenesteleverandør (hoster). Personopplysningene som samles inn på dette nettstedet, lagres på hosters servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, IP-adresser, kontaktforespørsler, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktsdata, kontaktinformasjon, navn, tilganger til nettstedet og andre data som genereres via et nettsted.

Hosteren brukes med det formål å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO) og for å sikre en sikker, rask og effektiv levering av vårt online-tilbud av en profesjonell leverandør (art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO).

Vår hoster vil kun behandle opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine tjenesteforpliktelser og vil følge våre instruksjoner med hensyn til disse opplysningene.

Vi bruker følgende hoster:

tec-promotion GmbH
Benno-Strauß-Strasse 7
90763 Fürth
Inngåelse av en kontrakt om ordrebehandling

For å sikre en behandling som er i samsvar med personvernreglene, har vi inngått en kontrakt om ordrebehandling med vår hoster.
3 Generelle merknader og obligatorisk informasjon
Personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Vi behandler personopplysningene dine konfidensielt og i samsvar med de lovbestemte personvernreglene og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn en rekke personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som gjør det mulig å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette gjøres.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på Internett (f.eks. ved kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.
Merknad om ansvarlig kontor

Ansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet er:

Bio&SELL GmbH
Lohweg 27
90537 Feucht

Telefon: +49 (0) 9128 724 32 32
E-post: info@bio-sell.de

Det ansvarlige organet er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser eller lignende).
Lagringsperiode

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er angitt i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet med behandlingen av opplysningene ikke lenger er aktuelt. Hvis du fremsetter et berettiget krav om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. oppbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sistnevnte tilfelle vil opplysningene bli slettet når disse grunnene ikke lenger gjelder.
Tilbakekalling av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke du allerede har gitt. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen, forblir upåvirket av tilbakekallingen.
Rett til å motsette seg datainnsamling i spesielle tilfeller og direkte reklame (art. 21 DSGVO)

HVIS DATABEHANDLINGEN UTFØRES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F DSGVO, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE AV GRUNNER SOM SKYLDES DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DET RESPEKTIVE RETTSLIGE GRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR Å GJØRE GJELDENDE, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSKRAV (INNSIGELSE I HENHOLD TIL DSGVO ARTIKKEL 21(1)).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES MED HENBLIKK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM DEG MED HENBLIKK PÅ SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DEN ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKKEL 21 (2) I DEN TYSKE PERSONVERNLOVEN).
Rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet

Ved brudd på personvernforordningen har de registrerte rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der de har sitt vanlige bosted, sitt arbeidssted eller stedet for det påståtte bruddet. Retten til å klage berører ikke andre administrative eller rettslige rettsmidler.
Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller i forbindelse med oppfyllelse av en kontrakt, utlevert til deg eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, vil dette bare skje i den grad det er teknisk mulig.
SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet SSL- eller TLS-kryptering. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol på linjen i nettleseren.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.
Krypterte betalingstransaksjoner på dette nettstedet

Hvis du etter inngåelse av en avtale med oss er forpliktet til å overføre betalingsopplysninger til oss (f.eks. kontonummer ved autogiro), er disse opplysningene nødvendige for å gjennomføre betalingen.

Betalingstransaksjoner via de vanlige betalingsmidlene (Visa/MasterCard, autogiro) skjer utelukkende via en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. Du gjenkjenner en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og ved at det vises et låsesymbol i nettleserlinjen.

Med kryptert kommunikasjon kan betalingsopplysningene du overfører til oss, ikke leses av tredjeparter.
Informasjon, sletting og korrigering

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du når som helst rett til gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og, hvis aktuelt, rett til å korrigere eller slette disse dataene. Du kan når som helst kontakte oss angående dette og andre spørsmål du måtte ha om personopplysninger.
Rett til begrensning av behandling

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. For å gjøre dette kan du når som helst kontakte oss. Du har rett til begrensning av behandlingen i følgende tilfeller:

    Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene vi har lagret om deg, trenger vi vanligvis tid til å kontrollere dette. Så lenge kontrollen pågår, har du rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.
    Hvis behandlingen av personopplysningene dine har skjedd/skjer ulovlig, kan du be om begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
    Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine, men du trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde rettskrav, har du rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i stedet for sletting.
    Hvis du har fremsatt en innsigelse i henhold til art. 21 (1) DSGVO, må det foretas en avveining av dine og våre interesser. Så lenge det ikke er avgjort hvilke interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene - bortsett fra å bli lagret - bare behandles med ditt samtykke eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til en viktig offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.
Innsigelse mot e-postreklame

Vi motsetter oss herved bruken av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten til å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uoppfordret sending av reklameinformasjon, for eksempel ved spam-e-post.
4. Datainnsamling på dette nettstedet
Informasjonskapsler

Nettsidene våre bruker såkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke skader terminalenheten din. De lagres enten midlertidig i løpet av en økt (øktinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) på terminalenheten din. Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når besøket ditt er over. Permanente informasjonskapsler forblir lagret på sluttapparatet ditt til du sletter dem selv eller til de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller kan også informasjonskapsler fra tredjepartsselskaper lagres på terminalenheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse gjør det mulig for oss eller deg å bruke visse tjenester fra tredjepartsselskapet (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har ulike funksjoner. Mange av dem er teknisk nødvendige, ettersom visse funksjoner på nettstedet ikke ville fungert uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler brukes til å evaluere brukeratferd eller vise reklame.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å gjennomføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen (nødvendige informasjonskapsler) eller for å tilby visse funksjoner som du ønsker (funksjonelle informasjonskapsler, f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for å måle nettpublikummet), lagres på grunnlag av art. 6 (1) lit. f DSGVO, med mindre et annet rettslig grunnlag er spesifisert. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å kunne tilby sine tjenester på en teknisk feilfri og optimalisert måte. Hvis det er bedt om samtykke til lagring av informasjonskapsler, er lagringen av de aktuelle informasjonskapslene utelukkende basert på dette samtykket (art. 6 nr. 1 lit. a DSGVO); samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillater informasjonskapsler i enkelttilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt og aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan funksjonaliteten til dette nettstedet være begrenset.

Hvis informasjonskapsler brukes av tredjepartsfirmaer eller til analyseformål, vil vi informere deg separat om dette innenfor rammen av denne databeskyttelseserklæringen og, om nødvendig, be om ditt samtykke.
Serverloggfiler

Leverandøren av sidene samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse filene er

    nettlesertype og nettleserversjon
    Operativsystem som brukes
    henvisende URL-adresse
    Vertsnavnet til datamaskinen som bruker siden
    Tidspunkt for serverforespørselen
    IP-adresse

Disse opplysningene slås ikke sammen med andre datakilder.

Innsamlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i en teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av nettstedet - for dette formålet må serverloggfilene registreres.
Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler via kontaktskjemaet, vil opplysningene dine fra skjemaet, inkludert kontaktdataene du har oppgitt der, bli lagret av oss med det formål å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 (1) lit. b DSGVO hvis forespørselen din er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av henvendelsene til oss (art. 6 (1) (f) DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 (1) (a) DSGVO) hvis du har bedt om dette.

Opplysningene du oppgir i kontaktskjemaet, blir liggende hos oss til du ber oss om å slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til å lagre dem eller formålet med lagringen ikke lenger er aktuelt (f.eks. etter at vi har avsluttet behandlingen av henvendelsen din). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.
Henvendelse via e-post, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss via e-post, telefon eller faks, vil vi lagre og behandle henvendelsen din og alle personopplysninger som følger av den (navn, forespørsel) med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 (1) lit. b DSGVO hvis forespørselen din er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv håndtering av henvendelsene til oss (art. 6 (1) (f) DSGVO) eller på ditt samtykke (art. 6 (1) (a) DSGVO) hvis du har bedt om dette.

Opplysningene du sender oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss til du ber oss om å slette dem, trekker tilbake samtykket ditt til å lagre dem eller formålet med å lagre opplysningene ikke lenger gjelder (f.eks. etter at forespørselen din er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder - forblir upåvirket.
Registrering på dette nettstedet

Du kan registrere deg på dette nettstedet for å kunne bruke tilleggsfunksjoner på nettstedet. Vi bruker opplysningene du oppgir til dette formålet kun til å bruke det aktuelle tilbudet eller den aktuelle tjenesten du har registrert deg for. De obligatoriske opplysningene som kreves under registreringen, må oppgis i sin helhet. I motsatt fall vil vi avvise registreringen.

Ved viktige endringer, for eksempel i omfanget av tilbudet eller ved teknisk nødvendige endringer, vil vi bruke e-postadressen som ble oppgitt under registreringen for å informere deg på denne måten.

Opplysningene som oppgis i forbindelse med registreringen, behandles med det formål å gjennomføre brukerforholdet som opprettes ved registreringen, og om nødvendig for å inngå ytterligere avtaler (art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO).

Opplysningene som samles inn under registreringen, lagres av oss så lenge du er registrert på dette nettstedet, og slettes deretter. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.
5. Nyhetsbrev
Opplysninger om nyhetsbrevet

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg samt informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du samtykker i å motta nyhetsbrevet. Ytterligere opplysninger samles ikke inn, eller kun på frivillig basis. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til å sende den forespurte informasjonen og gir dem ikke videre til tredjeparter.

Behandlingen av opplysningene som oppgis i påmeldingsskjemaet for nyhetsbrevet, er utelukkende basert på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a DSGVO). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til lagring av opplysningene, e-postadressen og bruken av dem til utsendelse av nyhetsbrevet, f.eks. via lenken "unsubscribe" i nyhetsbrevet. Tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av databehandlingen som allerede er utført.

Opplysningene du gir oss for å motta nyhetsbrevet, lagres av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten inntil du melder deg av nyhetsbrevet, og slettes fra distribusjonslisten etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev etter eget skjønn innenfor rammen av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f DSGVO.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet, vil e-postadressen din bli lagret av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten i en svarteliste, om nødvendig, for å forhindre fremtidige utsendelser. Opplysningene fra svartelisten vil kun bli brukt til dette formålet og vil ikke bli slått sammen med andre opplysninger. Dette tjener både dine interesser og vår interesse i å overholde de juridiske kravene ved utsendelse av nyhetsbrev (berettiget interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen). Lagringen i svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår berettigede interesse.
6. E-handel og betalingsleverandører
Behandling av opplysninger (kunde- og avtaledata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for å etablere, opprettholde eller endre det juridiske forholdet (beholdningsdata). Dette gjøres på grunnlag av art. 6 (1) lit. b DSGVO, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av dette nettstedet (bruksdata) bare i den grad det er nødvendig for at brukeren skal kunne bruke tjenesten eller for å fakturere brukeren.

De innsamlede kundedataene slettes etter at bestillingen er fullført eller forretningsforholdet er avsluttet. Lovbestemte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.
Dataoverføring ved kontraktsinngåelse for nettbutikker, forhandlere og vareforsendelse

Vi overfører kun personopplysninger til tredjeparter hvis dette er nødvendig innenfor rammen av kontraktsbehandlingen, for eksempel til selskapene som er betrodd leveringen av varene eller til kredittinstitusjonen som er betrodd betalingsbehandlingen. Ytterligere overføring av data finner ikke sted eller bare hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Opplysningene dine vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b DSGVO, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse.

Zuletzt angesehen
Großes Produktportfolio

Geprüfte Qualität

Kurze Lieferzeit

Kompetente Beratung

Faire Preise